Presentació


II CICLE FORMATIU EN ECONOMIA SOSTENIBLE I RESPONSABILITAT SOCIAL DE L'EMPRESA VALENCIANA

(II CFESYRS)

En el marc de l'Acord de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l´FVMP s'ha organitzat l'II CICLE FORMATIU PER A la PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA SOSTENIBLE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL en l'empresa valenciana des dels municipis de la nostra Comunitat.

En l'actualitat, el sector productiu i financer està incorporant en els seus criteris d'inversió aspectes mediambientals, socials i de bon govern (criteris ASG).

Amb l'aprovació de la Llei 18/2018, de 13 de Juliol, de la Generalitat, per la Foment de la Responsabilitat Social, i la Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre informació no financera i diversitat, que regula l'informe o la memòria de sostenibilitat, és indispensable per a les entitats locals i les pimes la formació en responsabilitat social, economia del bé comú, economia sostenible i ODS associats, i conéixer bones pràctiques que servisquen d'exemple des de l'àmbit municipal per a tota la ciutadania.

A més, hi ha hagut canvis normatius molt rellevants en el 2022 en matèries que obliguen a la nostra actualització com són:

LA PRESENTACIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE SOSTENIBILITAT PER PART DE LES EMPRESES;

LA DILIGÈNCIA DEGUDA DE LES EMPRESES EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT i,

LES SOCIETATS DE BENEFICI I INTERÉS COMÚ
i, especialment la

LLEI 18/2022, DE 28 DE SETEMBRE, DE CREACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESES, l'objectiu de les quals és, d'una banda, facilitar la creació de noves empreses i, per un altre, reduir les traves a les quals s'enfronten en el seu creixement, ja siguen d'origen regulador o financer per a aconseguir amb això un increment de la competència en benefici dels consumidors, de la productivitat del nostre teixit productiu, de la resiliència de les nostres empreses i de la capacitat per a crear ocupacions de qualitat.

OBJECTIU GENERAL.

La sostenibilitat, des del vessant social, ambiental i econòmica, com a objectiu central de l'economia, tant en el marc empresarial com en l'àmbit municipal, i el seu reconeixement i integració en la seua estructura organitzativa i els protocols de prestació de serveis, ha de tindre una planificació clara, vertebradora i transversal, particularment en el marc plurifuncional i multidisciplinari d'un ajuntament.

El primer cicle formatiu en economia sostenible i responsabilitat social va facilitar l'assentament dels conceptes de la sostenibilitat, des del vessant social, ambiental i econòmica, com a objectiu central de l'economia.

L'objectiu genèric del present cicle formatiu és, també, a través de la formació, donar resposta, suport, acompanyament i eines a les entitats locals i al sector de les pimes a fi de facilitar i disposar,
  • D'un sistema de treball, capar d'ajustar el seu model econòmic, el seu model productiu, i el seu model social a les necessitats i reptes de la nova economia que se'ns demanda i, donar un major rendiment als recursos i valors en les seues relacions internes i amb el seu entorn empresarial i en la societat on s'assentisca.
  • El compliment obligatori de la legislació nacional i internacional en l'àmbit social, laboral, mediambiental i de Drets Humans, com per exemple l'elaboració de l'Estat d'Informació no Financera, (EINF) i, la Memòria de sostenibilitat. També el coneixement i anàlisi de la legislació valenciana en matèria de foment de la responsabilitat social.

PERFIL DE L'ASSISTENT

El cicle formatiu es dirigeix a autoritats i personal de les entitats locals, sector i organitzacions empresarials valencianes, pactes territorials per l'ocupació, personal de sindicats i personal i estudiants d'universitats.

IMPARTICIÓ

El cicle formatiu es desenvoluparà de manera semipresencial. És a dir, de manera presencial i telemàtica (en línia).

ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU

Aquest II Cicle formatiu en Economia sostenible i Responsabilitat social, d'ara en avant (CFESYRS), es desenvoluparà en set Jornades realitzades en municipis en les tres províncies de la nostra Comunitat.

Les seus seran: Paterna, Orihuela, Benicarló, Benidorm, Alcoi, La Vall d´Uixó i Buñol.

El Calendario propuesto de realización de las siete jornadas que conforman el II Ciclo formativo es el siguiente:
PATERNA 9 de Febrer
ORIHUELA 16 de Febrer
BENICARLÓ 3 de Març
BENIDORM 23 de Març
ALCOI 21 de Setembre
LA VALL D'UIXO 28 de Setembre
BUÑOL 5 d'Octubre
La inscripció al Cicle es podrà fer a totes o a cadascuna de les Jornades.

Tal com s'informa l'assistència serà Presencial i/o Telemàtica “En línia”, a través de l'aplicació Cisco webex.

Per una qüestió d'organització, l'II CFESYRS es dividirà en dues parts.

Una PRIMERA PART teòrica i pràctica, de quatre Jornades, denominada PROGRAMA DE FORMACIÓ EN ECONOMIA SOSTENIBLE I RESPONSABILITAT SOCIAL (Veure II CFESYRS. Part I).
Aquesta Part I, de manera exclusiva, tindrà una homologació per l'Institut Valencià d'Administració pública (IVAP). Per això, es podrà acreditar el seu aprofitament als assistents pertanyents a les entitats locals valencianes.
Els criteris d'avaluació s'exposen en CFESYRS. Part I.
Es desenvoluparà en els municipis de Paterna, Orihuela, Benicarló i Benidorm.

Una SEGONA PART de caràcter pràctic que es denominarà BONES PRÀCTIQUES EN LA IMPLANTACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL EN ÀMBIT EMPRESARIAL PÚBLICO I PRIVAT:
EL PAPER DE LES FINANCES I EL SECTOR ASSEGURADOR, DE LES PIMES I DELS AGENTS SOCIALS DES D'UNA PERSPECTIVA DE SOSTENIBILITAT. (Veure II CFESYRS. Part II).
D'igual manera, l'assistència serà Presencial i/o Telemàtica.
Es desenvoluparà en els municipis d'Alcoi, La Vall d´Uixó i Buñol.

Amb l'II Cicle d'Economia sostenible i Responsabilitat social, la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que tenen objectius coincidents a millorar la forma de la vida i el benestar de les persones i de respectar el seu entorn més pròxim des dels municipis de la Comunitat Valenciana, volen donar un fort impuls a la formació i difusió de la responsabilitat social i informació de sostenibilitat i a donar coneixement i anàlisi de bones pràctiques en Economia del Bé Comú, Economia Sostenible i ODS que revertisca en els municipis de la Comunitat Valenciana.

El resultat esperat és fomentar el desenvolupament d'un model econòmic per l'economia valenciana basat en la triple sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental i consolide aliances amb els sectors socioeconòmics locals, i entre ells, per a la consecució d'aquests objectius.

En virtut de tot l'exposat, la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tenen objectius coincidents a millorar la forma de la vida i el benestar de les persones i de respectar el seu entorn més pròxim des dels municipis de la Comunitat Valenciana i a aquest efecte han organitzat aquest CICLE FORMATIU PER A la PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA SOSTENIBLE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL per a la formació i difusió de la responsabilitat social i informació no financera, anàlisi de bones pràctiques, Economia del Bé Comú, Economia Sostenible i *ODS que revertisca en els municipis de la Comunitat Valenciana i aquests desenvolupen les seues aliances per al desenvolupament econòmic del territori.

APRÉN   |   CONSOLIDA   |   MILLORA

Organitzen:

Contacte

Guillem de Castro, 46 - 1R. 46001, València.
Tel: 96 391 39 02
email: avelasco@fvmp.org
web: www.fvmp.org
Col·laboren: